Ga naar de inhoud

Opmaak 1

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VAN MAKLO HANDEL & VERHUUR,
GEVESTIGD TE NOARDBURGUM
Deze Handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden

Art. 1.

Algemene bepalingen

Deze Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en transacties inzake huur, verkoop en levering van goederen en diensten van Maklo Handel & Verhuur gevestigd en kantoorhoudende te Noardburgum aan de Zevenhuisterweg 29 (9257 VH) hierna te noemen Maklo.

Art. 2.
2.a. Goederen en diensten: alle bedrijfs- en kapitaalgoederen en alle werkzaamheden verband houdende met de

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

levering van deze goederen door Maklo.
2.b. Huur en Verhuur: alle overeenkomsten waarbij Maklo zich verbindt om haar wederpartij (hierna te noemen:

huurder) het genot van een zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs,

welke die wederpartij aanneemt te betalen.
2.c. Koop en verkoop: alle overeenkomsten waarbij Maklo of haar wederpartij (hierna te noemen: de koper resp.

verkoper) zich verbind een zaak te geven en haar wederpartij (respectievelijk Maklo zich verbind om daar- voor een prijs in geld te betalen.

Met uitzonderingen van eventuele onherroepelijke aanbiedingen en offertes, geschieden alle aanbiedingen en offertes van Maklo geheel vrijblijvend. Maklo is te alle tijde gerechtigd de door haar gedane aanbiedingen

Art. 3. Art. 4.1.

4.2. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de schriftelijke huurovereenkomst vermelde goederen en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.

Art. 5.1.

en offertes te herroepen.

Totstandkoming huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt tot stand: – door ondertekening door de huurder van de huurovereenkomst, of- wel: – wanneer door Maklo of door één van de door haar ingeschakelde derden daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een tot huur en verhuur strekkende opdracht van de huurder.

Termijnen

De levertijden en installatie- en/of reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven. Zie voorts hieron-

der art. 2.1.

  1. 5.2.  De levertijden vangen eerst aan wanneer een opdracht tot levering schriftelijk door Maklo is bevestigd.
  2. 5.3.  Indien de wederpartij van Maklo de goederen niet binnen de daartoe strekkende levertijd afneemt, is deze

Maklo de volledige huurprijs verschuldigd.
5.4. In het in het vorige lid genoemde geval, dienen tevens de kosten van de extra opslagtermijn van de goede-

ren (na verloop van het afnametijdstip) integraal door de wederpartij aan Maklo te worden vergoed.

De huurprijs is inclusief:

schade ontstaan door nalatigheid of oneigenlijk gebruik van het gehuurde door de huurder. 6.b. Normaal onderhoud van het gehuurde door Maklo

Art. 7.

  1. 7.a.  Verzekeringspremie voor All-risk Verzekering (afsluiten ook via en in overleg met Maklo mogelijk).
  2. 7.b.  Kosten van het transport, montage en demontage van het gehuurde.

De huurprijs is exclusief:

Prijzen

Art. 6.
6.a.
Reparaties, voorzover deze naar het oordeel van Maklo noodzakelijk zijn, tenzij het reparaties betreft van

Verhoging / verlaging van de huurpenningen

Art. 8.1.
8.2.
In het in het vorige lid genoemde geval heeft de huurder het recht de huurovereenkomst zonder inachtne-

Indien zich na het sluiten van een huurovereenkomst prijsverhogingen mochten voordoen (o.a. ten gevolge van verhoging van rechten, valutaverhoudingen, fabrieks- en grondstofprijzen, arbeidslonen etc.), dan heeft Maklo bij het ingaan van een nieuwe kalendermaand het recht om een evenredige verhoging van de over- eengekomen huurprijs aan haar wederpartij in rekening te brengen, hetzij om de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, te annuleren.

ming van een bepaalde termijn schriftelijk op te zeggen.

Betaling

Art. 9.1. Met betrekking tot alle door Maklo te sluiten overeenkomsten geldt dat, tenzij anders is overeengekomen, betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2. De verschuldigde huurpenningen dienen door de huurder te worden voldaan, maandelijks direct na de laat- ste dag van iedere maand.

9.3. In zich daartoe geëigende gevallen is Maklo gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.

Art. 10.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals deze in het vorige artikel is genoemd, zal de wederpartij ver- tragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand over het factuurbedrag.

10.2. Wanneer de wederpartij na sommatie in gebreke blijft met betaling, is Maklo gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, een en ander met een mini- mum van 15% van het bedrag van de totale vordering.

10.3. Indien de huurder niet binnen de in art. 7.2. genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is Maklo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De huurder blijft tevens de hiervoor genoemde kosten verschuldigd. Zie voorts art. 11 e.v.

wijze te vervreemden; 11.b. te verplaatsen;

Verplichtingen huurder

Art. 11. Het is de huurder verboden zonder schriftelijke toestemming van Maklo (aan) goederen:
11.a. aan derden ten gebruike af te staan, te bezwaren of te verhuren, te onderverhuren, te verkopen of op andere

11.c. wijzigingen in of op aan te brengen of daarop of aan iets te bevestigen; 11.d. te demonteren;
11.e. reparatiehandelingen uit te voeren;
11.f. te voorzien van reclame.

Art. 12. Eventueel zonder toestemming van Maklo aangebrachte reclame (posters, stickers, etc.) zal op kosten en voor rekening van de huurder worden verwijderd.

Art. 13.1. De huurder dient het goed voor of aan het einde van de overeengekomen huurperiode en met inachtneming van de openingsuren van de verhuurder terug te brengen.

13.2. Om misverstanden uit te sluiten dient de huurder zich uitsluitend te melden bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen.

13.3. Bij tekortkoming in de nakoming van de in het eerste lid genoemde verplichting, is de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

Art. 14.1. Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden gebracht ter plaatse van het depot van afgifte en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar.

14.2. Deze vervanging heeft geen invloed op de aan de overeengekomen huurperiode (deze wordt door vervan- ging niet onderbroken). Rechten en plichten uit de huurovereenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Art. 15.1. Maklo heeft het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de huurder zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet nakomt.

15.2. Zulks geldt evenzeer bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillisse- ment van de huurder of wanneer de huurder zich in het buitenland vestigt.

15.3. De huurder is verplicht Maklo terstond te informeren wanneer een van de in het vorige lid genoemde feiten zich voordoet.

15.4. De verhuurder verplicht zich, wanneer een deurwaarder beslag wil leggen op goederen van Maklo , de des- betreffende ambtenaar inzage in de huurovereenkomst te geven.

Inspectie

Art. 16.1. Maklo heeft het recht (door derden) inspecties uit te (laten) voeren naar de staat waarin de door haar ver- huurder goederen zich bevinden.

16.2. Wanneer die verhuurde goederen niet naar behoren worden behandeld/gebruikt, heeft Maklo het recht ex. art. 13.1. de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de kosten ten gevolge van het abnormale gebruik aan de huurder in rekening te brengen.

Meldingsplicht

Art. 17.1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de verhuurde goederen dient na ontdekking onverwijld door de huurder aan Maklo te worden meegedeeld.

17.2. In geval van schade dient de huurder Maklo daarvan tevens onverwijld in kennis te stellen en daarna con- form de instructies van Maklo te handelen.

17.3. Transportschade aan of door Maklo getransporteerde goederen moet binnen één werkdag na levering bij Maklo gemeld worden.

17.4. Niet tijdig ingediende reclames worden na deze termijn niet meer in behandeling genomen.

Art. 18.1. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuw- waarde van goed volgens de op dat moment geldende cataloguswaarde aan de verhuurder te worden ver- goed. Onverminderd de verdere rechten van Maklo over te gaan tot opschorting, vordering van nakoming of schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten of interessen.

18.2. Indien het goed na afloop van de huurperiode na ontvangst niet in goede staat van werking verkeerd en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor Maklo ontstane schade, kosten en interessen op de huurder worden verhaald, onverminderd verdere rechten van Maklo over te gaan tot opschorting, vorde- ring van nakoming of schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten of interes- sen.

Art. 19.1. Ingeval van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed is de ver- huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is.

19.2. In het in het vorige lid genoemde geval is de huurder voorts gehouden om in verband met de huur- of winst- derving door Maklo aan haar een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Een en ander onverminderd het recht van Maklo algehele schadevergoeding te vorderen.

19.3. Het bedrag van de in het vorige lid genoemde forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan een totaal van zes maanden van de overeengekomen huurprijs.

Aansprakelijkheid

Art. 20.1. De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen en andere schade (materiële, economische, letsel- en gevolgschade, etc.) welke aan de door Maklo verhuurde goederen ontstaat of is ontstaan, voor zover deze niet door de verzekering van Maklo wordt gedekt.

20.2. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade (materiële, economische, letsel- en gevolgschade, etc.) ten gevolge van het gebruik door de huurder van de door Maklo verhuurde goederen.

Art. 21.1. Maklo is op generlei wijze aansprakelijk, en op deze grond nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door overschrijding van de levertijd dan wel van de opgegeven repa- ratie- of installatieduur hetzij ontstaan door gebreken aan de geleverde, geïnstalleerde of gerepareerde goe- deren of haar eigen werkzaamheden.

21.2. Uit hoofde van het voorgaande lid is Maklo nooit verplicht tot vergoeding van enige bedrijfsschade, door wel- ke oorzaak dan ook bij haar wederpartij ontstaan door of in verband met of als gevolg van haar leveranties of

werkzaamheden.

Garantie

Art. 22.1. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden alleen de door de fabriek gestelde ga- rantievoorwaarden.

22.2. Mocht de desbetreffende fabriek niet meer in staat zijn de fabrieksgarantie na te komen dan is Maklo niet tot enige garantie gehouden.

22.3. Mochten derden zonder toestemming van Maklo werkzaamheden of reparaties aan de door Maklo verhuur- de goederen verrichten, dan vervalt iedere garantie.

Eigendomsvoorbehoud

Art. 23. Zolang de wederpartij geen volledige betaling aan Maklo heeft gedaan voor door haar geleverde goederen of gedane prestaties, blijven de door Maklo geleverde goederen en/of installaties volledig eigendom van Ma-

klo

Art. 24. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

Advies

Wij denken mee in een totaaloplossing.

Kwaliteit

Materiaal van goede kwaliteit is belangrijk bij uw werk.

Betrouwbaar

Goede materialen en machines voor een eerlijke huurprijs!

Snel

Afhalen op twee locaties of laten bezorgen.
© 2024 Maklo Handel en Verhuur | Alle rechten voorbehouden Website realisatie: Eldering-ICT | Krekt wat reclame